Tài khoản 133 là gì? Cách hạch toán loại tài khoản này ra sao?

tài khoản 133 là gì

Thuế GTGT được khấu trừ – Tài khoản 133 là gì? Và tài khoản này dùng để làm gì? Cách hạch toán loại tài khoản 133? Nội dung dưới đây của Phần mềm Việt Đà sẽ cung cấp đến bạn câu trả lời cụ thể cho vấn đề này.

Nguyên tắc kế toán đối với Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ – tài khoản 133 là gì?

Tài khoản 133 là tài khoản được sử dụng để báo cáo số thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ và còn được khấu trừ của doanh nghiệp.

 • Kế toán phải thực hiện hạch toán riêng cho thuế Giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ và thuế Giá trị gia tăng đầu vào không được khấu trừ.

Trong trường hợp không thể tách biệt giữa các khoản chi phí, số thuế GTGT đầu vào sẽ được ghi vào tài khoản 133. Vào cuối kỳ, nhân viên kế toán cần xác định số thuế GTGT có thể khấu trừ và không được khấu trừ theo quy định của luật thuế GTGT.

 • Thuế giá trị gia tăng đầu vào không được khấu trừ sẽ được áp dụng cho việc tính toán giá trị tài sản mua, giá vốn của hàng bán ra hoặc chi phí sản xuất, kinh doanh, tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.
 • Công việc của nhân viên kế toán là xác định số tiền thuế Giá trị gia tăng được khấu trừ từ chi phí đầu vào, lập báo cáo, hoàn thành thủ tục quyết toán và nộp thuế theo luật thuế Giá trị gia tăng.

Kết cấu và nội dung của tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Bên Nợ gồm có:

– Thuế giá trị gia tăng (GTGT) của doanh nghiệp có thể được khấu trừ từ các khoản chi phí đầu vào.

Bên Có gồm có:

– Số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ;

– Kết chuyển số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ;

– Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa mua vào, tuy nhiên đã được trả lại hoặc được giảm giá;

– Số thuế GTGT đầu vào đã được hoàn lại.

Số dư bên Nợ:

Số thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ, số thuế GTGT đầu vào được hoàn lại nhưng Ngân sách nhà nước vẫn chưa hoàn trả.

Có 2 tài khoản cấp 2 thuộc tài khoản 133 – Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ:

– Tài khoản 1331 – Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ: Phản ánh thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào của doanh nghiệp được khấu trừ của vật tư, hàng hoá, dịch vụ mua ngoài dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế Giá trị gia tăng (GTGT) tính theo phương pháp khấu trừ thuế.

– Tài khoản 1332 – Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) được khấu trừ của tài sản cố định:  Báo cáo lại thuế GTGT đầu vào cho quá trình đầu tư, mua sắm tài sản cố định sử dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ được tính theo phương pháp khấu trừ thuế, của việc mua sắm bất động sản cho mục đích đầu tư. 

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu của thuế GTGT được khấu trừ –  Tài khoản 133

Giao dịch kinh tế Cách ghi
✅Khi doanh nghiệp mua hàng tồn kho, các tài sản cố định và bất động sản cố định. Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
 • Nợ Tài khoản 152 ,153,156, 211, 217, 611 (giá chưa có Thuế Giá trị gia tăng)
 • Nợ Tài khoản 133 – Thuế Giá trị gia tăng được khấu trừ (1331, 1332)
 • Có các Tài khoản 111, 112, 331,… (Tổng giá thanh toán).
✅Khi doanh nghiệp mua các công cụ, vật tư, dịch vụ dùng ngay trong sản xuất, kinh doanh. Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
 • Nợ các Tài khoản 154, 642, 241, 241, 242,… (Giá mua chưa có thuế Giá trị gia tăng)
 • Nợ Tài khoản 133 – Thuế Giá trị gia tăng được khấu trừ (1331)
 • Có Tài khoản 111, 112, 331,… (Tổng giá thanh toán).
✅Khi doanh nghiệp mua nhiều hàng hóa lập tức giao bán cho khách hàng (không nhập kho). Nếu Thuế GTGT được khấu trừ
 • Nợ Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán (Giá mua chưa có thuế Giá trị gia tăng)
 • Nợ tài khoản 133 – Thuế Giá trị gia tăng được khấu trừ (1331)
 • Có các Tài khoản 111, 112, 331,… (Tổng giá thanh toán)
✅Khi doanh nghiệp nhập khẩu các vật tư, hàng hoá và tài sản cố định – Kế toán phản ánh giá trị vật tư, hàng hóa, tài sản cố định nhập khẩu bao gồm tổng số tiền phải thanh toán cho người bán (Theo tỷ giá giao dịch thực tế), thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường phải nộp (nếu có), chi phí vận chuyển, ghi:

 • Nợ Tài khoản 152, 153, 156, 211
 • Có Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3331, 3332, 3333, 3338)
 • Có Tài khoản 111, 112, 331,. . .

– Nếu thuế Giá trị gia tăng đầu vào hàng nhập khẩu được khấu trừ, ghi:

 • Nợ Tài khoản 133 – Thuế Giá trị gia tăng được khấu trừ (1331, 1332)
 • Có Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (33312).
✅ Trong trường hợp hàng đã được mua và trả lại hoặc bị giảm giá do phẩm chất kém: Kế toán viên cần tham khảo các chứng từ về việc xuất trả hàng cho nhà cung cấp và các tài liệu có liên quan. Ngoài ra, người làm kế toán cũng phải ghi nhận giá trị của hàng đã mua và trả lại cho nhà cung cấp hoặc hàng đã mua bị giảm giá. Tuy nhiên, số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ trong trường hợp này.
 • Nợ Tài khoản 111, 112, 331 (Tổng giá thanh toán)
 • Có Tài khoản 133 – Thuế Giá trị gia tăng được khấu trừ (Thuế Giá trị gia tăng đầu vào của hàng mua trả lại hoặc được giảm giá)
 • Có các Tài khoản 152, 153, 156, 211,… (Giá mua chưa có thuế Giá trị gia tăng).
✅Trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng được thuế GTGT đầu vào được khấu trừ – Khi mua vật tư, hàng hoá, tài sản cố định, ghi:

 • Nợ Tài khoản các 152, 153, 156, 211, 213 (Giá mua chưa có thuế Giá trị gia tăng)
 • Nợ Tài khoản 133 – Thuế Giá trị gia tăng được khấu trừ (Thuế Giá trị gia tăng đầu vào)
 • Có Tài khoản 111, 112, 331,…

– Cuối kỳ, kế toán viên cần tính và xác định thuế Giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ, không được khấu trừ theo quy định của Pháp luật về thuế Giá trị gia tăng. Đối với số thuế Giá trị gia tăng đầu vào không được khấu trừ tính vào giá vốn hàng bán trong kỳ, ghi:

 • Nợ Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán
 • Có Tài khoản 133 – Thuế Giá trị gia tăng được khấu trừ (1331).
✅ Các mặt hàng, vật liệu và tài sản cố định được mua vào có thể bị thiệt hại do các hiện tượng tự nhiên như: Thiên tai, hoả hoạn, hay bị mất mát do trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân, và phải được bồi thường, nếu thuế GTGT đầu vào của số hàng hóa này không được khấu trừ: – Trường hợp thuế Giá trị gia tăng của vật tư, hàng hoá, tài sản cố định mua vào bị tổn thất chưa xác định được nguyên nhân chờ xử lý, ghi:

 • Nợ Tài khoản 138 – Phải thu khác (1381)
 • Có Tài khoản 133 – Thuế Giá trị gia tăng được khấu trừ (1331, 1332).

– Trường hợp thuế Giá trị gia tăng của vật tư, hàng hoá, tài sản cố định mua vào bị tổn thất khi có quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền về số thu bồi thường của các tổ chức, cá nhân, ghi:

 • Nợ các Tài khoản 111, 334,… (Số thu bồi thường)
 • Nợ Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán (Nếu được tính vào chi phí)
 • Có Tài khoản 138 – Phải thu khác (1381)
 • Có Tài khoản 133 – Thuế Giá trị gia tăng được khấu trừ (Nếu xác định được nguyên nhân và có quyết định xử lý ngay).
✅ Khi cuối kỳ, các nhân viên kế toán phải xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ từ số thuế GTGT đầu ra để tính toán số thuế GTGT phải nộp trong kỳ.
 • Nợ Tài khoản 3331 – Thuế Giá trị gia tăng phải nộp (33311)
 • Có Tài khoản 133 – Thuế Giá trị gia tăng được khấu trừ.
✅Khi được hoàn thuế GTGT đầu vào
 • Nợ các Tài khoản 111, 112,…
 • Có Tài khoản 133 – Thuế Giá trị gia tăng được khấu trừ (1331, 1332).

Tạm kết

Trên đây là các thông tin liên quan đến các phương pháp hạch toán tài khoản 133 là gì. Bên cạnh đó, để giúp kế toán tổng hợp, kế toán trưởng theo dõi, quản lý tình hình sử dụng hóa đơn một cách nhanh chóng, chính xác thông qua các báo cáo, Phần mềm kế toán Việt Đà là sản phẩm cốt lõi cần thiết.

Việt Đà ngoài đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cũng như các yêu cầu theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC, còn có thể kết nối trực tiếp với Tổng Cục Thuế. Qua đó, hỗ trợ quá trình thông báo phát hành hóa đơn của khách hàng được diễn ra một cách nhanh chóng, tiện lợi, đáng tin cậy và tăng cao tính pháp lý hơn cho hóa đơn của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp và các kế toán viên quan tâm phần mềm kế toán Việt Đà & có nhu cầu sử dụng thử MIỄN PHÍ phần mềm với đầy đủ các cbức năng, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ. Hoặc chat trực tiếp với chung tôi ngay trên website này!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung
#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#