Quy trình làm việc của kế toán giá thành

Quy trình làm việc của kế toán giá thành

Quy trình làm việc của kế toán giá thành quan 7 bước như sau:

Bước 1

Tập hợp các chi phí san xuất ra sản phẩm (621, 622, 627) vào từng đối tượng tập hợp chi phí theo 3 khoản mục: chi phí NVL trực tiếp, Chi pí nhân công trực tiếp và chi phí SXC

Bước 2

Phân bổ chi phí dùng chung cho những sản phẩm thành những chi phí dùng riêng. Cho các loại sản phẩm bằng một tiêu thức hợp lý để tính ra được gái thành cho từng sản phẩm

Bước 3

Sử dụng phương pháp trong quy trình tính giá thành

Bước 4

Xác định sản phẩm hoàn thành trong kỳ và sản phẩm dở dang cuối kỳ của kỳ tính gái thành

Bước 5

Đánh giá sản phẩm dỡ dang cuối kỳ theo một trong các phương pháp phù hợp

 Bước 6

Tính trị giá trong quy trình tính giá thành sản phẩm hoàn thành = Trị giá 154 dở dang đầu kỳ + Trị giá 154 phát sinh trong kỳ – Phế liệu thu hồi – Sản phẩm phụ – Sản phẩm hỏng

 Bước 7

Tính giá thành từng loại sản phẩm và lập bảng tính gái thành của từng loại sản phẩm mà đã hoàn thành trong kỳ.

 

Việt Đà chúc các bạn thành công !

One thought on “Quy trình làm việc của kế toán giá thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#