Phương pháp đánh giá sản phẩm dỡ dang cuối kỳ

Phương pháp đánh giá sản phẩm dỡ dang cuối kỳ

Trước khi tính giá thành của sản phẩm, chúng ta phải đánh giá sản phẩm dỡ dang cuối kỳ. Đây là những sản phẩm chưa hoàn thành, còn đang trong giai đoạn sản xuất nhưng đến cuối kỳ cần xác định số lượng chính xác còn trên dây chuyền vận hành để tính giá thành sản phẩm. Có 3 phương pháp đánh giá sản phẩm dỡ dang cuối kỳ.

1. Đánh giá sản phẩm dỡ dang theo chi phí định mức

Giá trị sản phẩm dở dang chỉ tính phần chi phí nguyên vật liệu chính trực tiếp hoặc chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, còn các khoản chi phí khác tính cả cho sản phẩm hoàn thành.

Công thức tính

 

2. Đánh giá sản phẩm dỡ dang theo chi phí nguyên vật liệu chính trực tiếp

Được áp dụng trong trường hợp tỷ lệ các khoản mục chi phí trong giá thành là tương đương nhau
Chi phí Sản phẩm dở dang cuối kỳ: gồm chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp (TK 621), chi phí nhân công trực tiếp (TK 622) và chi phí sản xuất chung khác (TK 627)khối lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ được quy đổi thành khối lượng hoàn thành tương đương theo mức độ chế biến hoàn thành của sản phẩm dở dang.

+ Đối với CPSX bỏ vào một lần từ đầu quy trình công nghệ (như­ chi phí NVL chính trực tiếp hoặc chi phí NVL trực tiếp TK 621) thì tính đều cho sản phẩm hoàn thành và sản phẩm dở dang như nhau

+ Đối với những chi phí khác bỏ dần vào quá trình sản xuất như sau­ : Chi phí nhân công trực tiếp (TK 622), chi phí sản xuất chung (TK 627) được tính theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương.

Công thức tính:

Giá trị NVL chính nằm trong SPDD = (Số lượng SPDD cuối kỳ * Toàn bộ giá trị NVL chính)/(Số lượng TP + Số lượng SP DD)

Giá trị NVL chính nằm trong SPDD = (Số lượng SPDD cuối Kỳ (không quy đổi) * Gía trị NVL chính)/(Số lượng TP + SPDD (không quy đổi ))

 Chi phí chế biến nằm trong SPDD (theo từng loại) (Số lượng SPDD cuối kỳ quy đổi ra TP * Tổng CP chế biến từng loại )/(Số lượng TP + Số lượng SPDD quy đổi ra TP )

 

3. Đánh giá sản phầm dỡ dang theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương

Theo phương pháp này kế toán căn cứ vào khối lượng SPDD, mức độ hoàn thành của sản phẩm dở dang ở từng công đoạn sản xuất và định mức từng khoản mục chi phí ở từng công đoạn sản xuất để tính ra giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí định mức.

Công thức tính

Giá trị SPDD cuối kỳ = (Giá trị SPDD đầu kỳ + Chi phí phát sinh trong kỳ * Số lượng SPDD cuối kỳ * % hoàn thành) / (Số lượng SP hoàn thành + Số lượng SPDD cuối kỳ * % hoàn thành).

 

Việt Đà chúc các bạn thành công !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#