Những điểm mới về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh từ ngày 01 tháng 07 năm 2023

Ngày 18/04/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2023. Theo đó, những điểm mới về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh như sau: 

Quy định về quy trình liên thông thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh

Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh, ban hành Giấy chứng nhận và thông báo về cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Các thông tin đăng ký được truyền sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để phối hợp, trao đổi thông tin giữa 02 cơ quan.

Trước đây, chưa có quy trình liên thông thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh.

Về mã số hộ kinh doanh của hộ kinh doanh

Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT, mã số hộ kinh doanh được tạo tự động bởi Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế và truyền sang hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh để cấp cho hộ kinh doanh khi đăng ký. Mã số này được ghi trên Giấy chứng nhận và đồng thời là mã số thuế của hộ kinh doanh. 

Trước đây, theo quy định Điều 83 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, hộ kinh doanh được cấp mã số đăng ký và ghi trên Giấy chứng nhận, nhưng mã này không phải là mã số thuế. Theo quy định tại điều 5 Thông tư số 105/2020/TT-BTC, người nộp thuế được cấp mã số thuế 10 hoặc 13 chữ số.

Về việc tiếp nhận hồ sơ và cấp mã số hộ kinh doanh, mã số địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh

Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện tiếp nhận và nhập thông tin hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh vào Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh. Các thông tin đăng ký được truyền sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để phối hợp, trao đổi thông tin giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế. 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế tạo mã số hộ kinh doanh và chuyển các thông tin này sang Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh để cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho hộ kinh doanh. Trường hợp Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế từ chối cấp mã số, sẽ gửi thông tin (mã lỗi) sang Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh để cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo cho hộ kinh doanh.

Trước đây, khi chưa thực hiện liên thông, hộ kinh doanh sẽ có 02 mã số: mã số đăng ký hộ kinh doanh và mã số thuế. 

Lưu ý: Việc liên thông trao đổi thông tin chỉ thực hiện đối với thủ tục thành lập mới địa điểm kinh doanh.

Về hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh, địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh; hồ sơ thay đổi thông tin, hồ sơ tạm ngừng, hồ sơ chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh

Hồ sơ đăng ký thành lập, thay đổi thông tin, tạm ngừng, chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh thực hiện theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP và Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT. 

Trước đây, khi chưa thực hiện liên thông, hộ kinh doanh sẽ phải nộp hồ sơ tại 02 cơ quan (đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế) theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP và Thông tư số 105/2020/TT-BTC.

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh, địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh; hồ sơ thay đổi thông tin, hồ sơ tạm ngừng, hồ sơ chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh nộp hồ sơ thành lập, thay đổi thông tin, tạm ngừng, chấm dứt hoạt động tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện hoặc qua mạng thông tin điện tử theo quy định tại Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT. Riêng đối với hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, hộ kinh doanh phải thực hiện thủ tục tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC.

Trước đây, hộ kinh doanh nộp hồ sơ thành lập tới cơ quan đăng ký kinh doanh và nộp hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế theo quy định.

Về Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Thông báo cơ quan thuế quản lý trực tiếp hộ kinh doanh, địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử mà cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp cho hộ kinh doanh ghi lại những thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế. Giấy chứng nhận này đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh. 

Trường hợp có hoạt động kinh doanh tại địa điểm khác ngoài trụ sở, hộ kinh doanh thông báo địa điểm kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện và được trả Thông báo về mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp. 

Trước đây, khi hộ kinh doanh thực hiện đăng ký kinh doanh và thuế sẽ được cấp Giấy chứng nhận riêng biệt theo quy định.

Về đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ trụ sở sang quận, huyện, thị xã, thành phố, tỉnh khác, gửi hồ sơ thông báo thay đổi địa chỉ đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi dự định đặt trụ sở mới theo quy định. Trước khi đăng ký thay đổi, hộ kinh doanh phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định. 

Trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh hoặc thông tin đăng ký khác như ngành nghề kinh doanh, địa chỉ nhận thông báo thuế…, gửi hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký theo quy định. Khi đăng ký thay đổi, hộ kinh doanh phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan theo quy định. 

Trước đây, hộ kinh doanh nộp hồ sơ thay đổi thông tin tại 02 cơ quan (đăng ký kinh doanh và thuế) theo quy định.

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

Hộ kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký trước khi tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo và không phải nộp hồ sơ cho cơ quan thuế. 

Trước đây, hộ kinh doanh phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế trực tiếp quản lý theo quy định.

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Trước khi thực hiện việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh cần thực hiện các nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC. 

Sau khi nhận được Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của cơ quan thuế, hộ kinh doanh gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký theo quy định để làm thủ tục chấm dứt hoạt động. 

Việc ban hành Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT đã tạo cơ sở pháp lý cho việc liên thông hai thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, ứng dụng công nghệ thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ.

Các nhóm hàng hoá không áp dụng giảm 2% thuế GTGT?

Chính thức giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

Thời hạn nộp báo cáo thuế quý II năm 2023 và mức phạt nộp chậm báo cáo thuế quý II năm 2023

Các công việc kế toán và doanh nghiệp cần làm trong tháng 7 năm 2023

Giải pháp hội nhập hoá đơn điện tử cho doanh nghiệp 4.0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung
#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#