Đối tượng thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 theo BHYT

Ngày 02/6/2021, BHXH Việt Nam ban hành Công văn 1537/BHXH-CSYT hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 theo chế độ BHYT.

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1537/BHXH-CSYT
V/v hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo chế độ BHYT

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2021

 

Kính gửi: – Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
– Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
– Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.
(sau đây gọi chung là BHXH tỉnh)

Ngày 28/5/2021 Bộ Y tế có Công văn số 4356/BYT-KHTC về việc hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19 từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế (BHYT). Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam sao gửi Công văn số 4356/BYT-KHTC nêu trên để BHXH các tỉnh phối hợp với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYT tổ chức thực hiện, lưu ý một số nội dung sau:

  1. Về đối tượng thanh toán BHYT

Các trường hợp đến khám và người bệnh điều trị nội trú có biểu hiện nghi ngờ được cơ sở KCB BHYT chỉ định thực hiện xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế về chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2) ban hành kèm theo Quyết định số 2008/QĐ-BYT ngày 26/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế, cụ thể:

– Người bệnh có sốt và/hoặc viêm đường hô hấp cấp tính không lý giải được bằng các nguyên nhân khác;

– Người bệnh có bất kỳ triệu chứng hô hấp nào  có tiền sử đến/qua/ở/về từ vùng dịch tễ có bệnh COVID-19 trong khoảng 14 ngày trước khi khởi phát các triệu chứng HOẶC tiếp xúc gần với trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc xác định COVID-19 trong khoảng 14 ngày trước khi khởi phát các triệu chứng.

Trường hợp xét nghiệm COVID-19 dương tính, người bệnh áp dụng biện pháp cách ly y tế: thực hiện thanh toán chi phí KCB BHYT theo Mục 1 Công văn số 3100/BYT-BH ngày 20/4/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn thanh toán chi phí liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

Trường hợp xét nghiệm COVID-19 âm tính: thực hiện thanh toán chi phí KCB BHYT theo Mục 6 Công văn số 3100/BYT-BH.

  1. Mức giá thanh toán

Thanh toán đối với trường hợp mẫu đơn: áp dụng mức giá dịch vụ số 1735: xét nghiệm vi khuẩn/vi rút/vi nấm/ký sinh trùng Real-time PCR quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế là 734.000 đồng/1 mẫu xét nghiệm.

Đối với các cơ sở KCB BHYT phải chuyển mẫu bệnh phẩm cho cơ sở KCB khác để thực hiện xét nghiệm: Thực hiện theo quy định của Bộ Y tế tại Điều 9 Thông tư số 30/2021/TT-BYT ngày 31/12/2020 hướng dẫn Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ. BHXH các tỉnh căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 4356/BYT-KHTC của Bộ Y tế và Công văn số 561/BHXH-CSYT để giám định và thanh toán theo chế độ BHYT.

Đối với mẫu gộp: Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 4356/BYT-KHTC .

  1. Thời điểm thanh toán: tính từ ngày 28/5/2021 từ thời điểm Bộ Y tế ban hành Công văn số 4356/BYT-KHTCnêu trên.
  2. Không thanh toán chi phí KCB BHYT đối với các trường hợp đã được các nguồn khác chi trả. Các cơ sở thực hiện xét nghiệm COVID-19 tổ chức đấu thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế theo các quy định hiện hành hoặc theo hướng dẫn của Bộ Y tế hoặc Ủy ban phòng chống COVID-19 trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh.

Đề nghị BHXH các tỉnh thực hiện giám định và thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo hướng dẫn nêu trên, kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam những khó khăn vướng mắc để được giải quyết./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ Y tế, Bộ Tài chính;
– Tổng Giám đốc (để báo cáo);
– Các Phó Tổng Giám đốc;
– Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
– Các đơn vị: TCKT, TST, GĐĐT, TTKT, KTNB;
– Lưu: VT, CSYT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Lương Sơn

 

 

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#