Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế 6 – IFRS6

Vào tháng 12 năm 2004, Uỷ Ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế ban hành IFRS 6 Thăm dò và đánh giá tài nguyên khoáng sản. Một số chuẩn mực khác thay đổi cũng ảnh hưởng nhỏ đến IFRS 6, bao gồm Các thay đổi đối với các tham chiếu đến Khuôn khổ khái niệm trong các chuẩn mực lập và trình bày báo cáo tài chính quốc tế (ban hành tháng 3 năm 2018).

NỘI DUNG Từ đoạn
CHUẨN MỰC LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ SỐ 6
THĂM DÒ VÀ ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN
MỤC TIÊU 1
PHẠM VI 1
GHI NHẬN CÁC TÀI SẢN PHÁT SINH TỪ HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ VÀ ĐÁNH GIÁ
2
Miễn trừ tạm thời đối với đoạn 11 và 12 của IAS 8 2
XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CÁC TÀI SẢN PHÁT SINH TỪ HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ VÀ ĐÁNH GIÁ
2
Xác định giá trị tại lần ghi nhận ban đầu 2
Các thành tố của chi phí hình thành nên các tài sản phát sinh từ hoạt động thăm dò và đánh giá 2
Xác định giá trị sau ghi nhận ban đầu 3
Thay đổi về chính sách kế toán 3
TRÌNH BÀY 3
Phân loại các tài sản phát sinh từ hoạt động thăm dò và đánh giá 3
Phân loại lại các tài sản phát sinh từ hoạt động thăm dò và đánh giá 3
SUY GIẢM GIÁ TRỊ 4
Ghi nhận và xác định giá trị 4
Hướng dẫn mức độ mà các tài sản phát sinh từ hoạt động thăm dò và đánh giá được xem xét cho việc suy giảm giá trị 4
CÔNG BỐ THÔNG TIN 5
NGÀY HIỆU LỰC 5
CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUYỂN TIẾP 6

 

>> Xem chi tiết chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế 6 ( IFRS6)

 

Bộ dịch thuật chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế – IFRS

Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế 7 – IFRS7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#