Chào mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/1925 – 21/6/2024

Gần 1 thế kỷ qua, báo chí cách mạng của Việt Nam đã không ngừng phát triển đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng đã trở thành “đội quân” đặc biệt trên mặt trận tư tưởng và văn hóa.

Những chiến sĩ báo chí đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái và thù địch. Thông qua các tác phẩm báo chí, giá trị cốt lõi của văn hóa dân tộc được truyền tải như một dòng chảy không bao giờ ngừng. Báo chí cách mạng đã phản ánh, nêu gương và lan tỏa giá trị văn hóa mới, góp phần bồi đắp và xây dựng nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc.

Bác Hồ gặp gỡ báo chí
Bác Hồ gặp gỡ báo chí

Chúng ta – Những thế hệ nối tiếp luôn tự hào về đội ngũ nhà báo cách mạng Việt Nam cả trong quá khứ và hiện tại. Những ngòi bút vẫn luôn đậm mực không ngừng nỗ lực, đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong thời đại mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#