6 điểm mới của Luật hợp tác xã 2023

Luật Hợp tác xã 2023 được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2023, trong đó có quy định tiêu chí phân loại hợp tác xã. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2024 và thay thế Luật Hợp tác xã 2012.

>>> Tải file Luật số: 17/2023/QH15

Bổ sung khái niệm liên quan đến hợp tác xã

Luật Hợp tác xã mới đã bổ sung thêm nhiều định nghĩa mới liên quan đến hợp tác xã và các hoạt động của chúng.

Ví dụ, Hợp tác xã được định nghĩa là tổ chức có tư cách pháp nhân, được thành lập bởi ít nhất 05 thành viên chính thức tự nguyện hợp tác trong sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm. Luật mới cũng định nghĩa các thuật ngữ khác như Liên hiệp hợp tác xã, Giao dịch nội bộ, Giao dịch bên ngoài và Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.

Bổ sung hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến hợp tác xã

Điều 7 Luật Hợp tác xã 2023 đã bổ sung thêm nhiều hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến hợp tác xã so với trước đây. Theo đó:

– Hành vi bị nghiêm cấm đối với cơ quan quản lý Nhà nước:

 • Hỗ trợ, ưu đãi cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không đúng nguyên tắc, đối tượng, thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật;
 • Lợi dụng quyền hạn để làm trái quy định của pháp luật về hỗ trợ, ưu đãi cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
 • Gây chậm trễ, phiền hà, cản trở, sách nhiễu tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã… trong đăng ký, hoạt động và thực hiện hỗ trợ tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã…

– Hành vi bị nghiêm cấm đối với tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các thành viên:

 • Sử dụng nguồn lực hỗ trợ không đúng mục đích đã cam kết;
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn vì lợi ích cá nhân hoặc của một nhóm thành viên…

Bổ sung quyền và nghĩa vụ của HTX – Liên minh HTX

Bên cạnh các quyền, nghĩa vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã được ghi nhận trước đây, Điều 8, Điều 9 Luật Hợp tác xã 2023 đã bổ sung thêm một số quyền và nghĩa vụ sau:

– Về quyền của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã:

 • Cho vay nội bộ theo quy định;
 • Huy động vốn theo quy định;
 • Theo dõi riêng các khoản doanh thu, chi phí của giao dịch nội bộ và giao dịch bên ngoài;
 • Tham gia tổ chức đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã…

– Về nghĩa vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã:

 • Thực hiện công bố thông tin cho thành viên theo quy định tại Luật Hợp tác xã và công bố thông tin theo quy định của pháp luật có liên quan;
 • Bồi thường thiệt hại do hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gây ra cho thành viên theo quy định và Điều lệ;
 • Lập, cập nhật và lưu trữ sổ đăng ký thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn…

Trong đó, Luật Hợp tác xã 2023 cũng bổ sung thêm các quy định mới về Chế độ lưu trữ tài liệu (Điều 12); Công bố thông tin cho thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (Điều 14); Sổ đăng ký thành viên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (Điều 15).

Bổ sung một Chương về chính sách phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Đây được xem là một trong những điểm mới nổi bật tại Luật Hợp tác xã 2023. Cụ thể, Luật Hợp tác xã 2023 đã bổ sung thêm Chương II Chính sách của nhà nước về phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, các chính sách này gồm:

 • Chính sách phát triển nguồn nhân lực, thông tin, tư vấn (Điều 20);
 • Chính sách đất đai (Điều 21);
 • Chính sách thuế, phí và lệ phí (Điều 22);
 • Chính sách tiếp cận vốn, bảo hiểm (Điều 23);
 • Chính sách ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Điều 24);
 • Chính sách tiếp cận và nghiên cứu thị trường (Điều 25);
 • Chính sách đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trang thiết bị (Điều 26);
 • Chính sách hỗ trợ tư vấn tài chính và đánh giá rủi ro (Điều 27);
 • Chính sách hỗ trợ hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp (Điều 28);

Theo đó, Điều 18 Luật Hợp tác xã 2023 nêu rõ, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được xem xét thụ hưởng chính sách trên khi đáp ứng các tiêu chí sau:

– Không trong thời gian thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính do vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm; không trong thời gian chấp hành bản án hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;

– Phát triển thành viên hoặc tăng tỷ lệ giá trị giao dịch nội bộ hoặc phát triển quỹ chung không chia, tài sản chung không chia hoặc thực hiện giáo dục, đào tạo cho thành viên, người lao động hoặc mới thành lập tại địa bàn kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

– Có báo cáo kiểm toán trong trường hợp có yêu cầu.

Thêm điều kiện nhà đầu tư nước ngoài trở thành thành viên hợp tác xã

Khoản 1 Điều 30 Luật Hợp tác xã 2023 bổ sung điều kiện để cá nhân là nhà đầu tư nước ngoài trở thành thành viên hợp tác xã. Theo đó, cá nhân là nhà đầu tư nước ngoài muốn trở thành thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn của hợp tác xã phải có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư.

Ngoài ra, cá nhân là nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khi tham gia là thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn của hợp tác xã phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài;

– Điều kiện đảm bảo quốc phòng, an ninh theo quy định.

Trong đó, tổng số thành viên chính thức là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và cá nhân là nhà đầu tư nước ngoài phải chiếm tỷ lệ dưới 35% tổng số thành viên chính thức của hợp tác xã.

Bổ sung quy định cho vay nội bộ trong hợp tác xã

Luật Hợp tác xã 2023 đã bổ sung quy định về hoạt động cho vay nội bộ trong hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã tại Điều 83. Theo đó, cho vay nội bộ là việc hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã cho thành viên chính thức vay trong thời hạn không quá 12 tháng nhằm hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và đời sống. 

Tuy nhiên, việc cho vay phải bảo toàn vốn, có hoàn trả và bù đắp đủ các khoản chi phí của hoạt động cho vay nội bộ. Điều 83 Luật này cũng nêu rõ, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cho vay nội bộ khi đáp ứng các điều kiện sau:

– Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tổ chức theo tổ chức quản trị đầy đủ và số lượng thành viên Ban kiểm soát tối thiểu từ 03 thành viên trở lên;

– Cho vay nội bộ sau khi đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, không sử dụng nguồn vốn huy động trong và ngoài thành viên để cho vay nội bộ;

– Ghi chép, theo dõi và hạch toán riêng hoạt động cho vay nội bộ;

– Cho vay nội bộ phải được Đại hội thành viên thông qua và quy định trong Điều lệ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung
#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#